top of page
munten

Een financieel stabiele gemeente.

 

Lokaal Landsmeer staat voor een efficiënte overheid met een gedegen financieel beleid:

 • een beleid zonder geldverspilling, met realistische doelen en een toekomstbestendige, sluitende begroting. Want als de gemeente meer uitgeeft dan er binnenkomt ontstaan er op enig moment problemen. Dat is de afgelopen jaren wel duidelijk geworden.

 • De gemeente Landsmeer krijgt steeds meer taken en haar financiën staan enorm onder druk en daarom letten we dus extra goed op de begroting en kijken we of gemeentelijke taken op een zo efficiënt mogelijke manier worden uitgevoerd.

Anker 1

Om dit te bereiken, richten wij onze pijlen op:

 • Het sturen op nut, noodzaak en realisme.
  Heldere en duidelijke financiële verantwoording afleggen aan onze inwoners. Daarnaast moeten we realistisch zijn, soms ambities bijstellen en kijken naar de mogelijkheden die we wel hebben. We zullen iedere keer toetsen of iets financieel haalbaar is en of het daadwerkelijk nodig is.

 • Investeringen die een bijdrage leveren aan de gemeente Landsmeer en haar inwoners.

 • Het zo laag mogelijk houden van de lokale heffingen en belastingen (de woonlasten). Wij vinden een jaarlijkse indexering of verhoging van lokale lasten, zoals de OZB niet vanzelfsprekend. Lokaal Landsmeer wil dat wonen in Landsmeer voor iedereen die er woont betaalbaar blijft.

 • Leges zoveel mogelijk baseren op de kostprijs.
  Het is niet acceptabel dat allerlei kosten worden afgewenteld op de inwoners.
  De gebruiker betaalt.

 • Slim samenwerken in de regio en meer digitaliseren.
  Dat leidt op allerlei beleidsterreinen tot schaalvoordelen.

 • Prioriteiten stellen binnen de duurzaamheidsvisie, mobiliteitsvisie en het meerjaren beleidsplan sociaal domein.

 • Meer uitvoering en minder beleid.

 • Meer uitvoering en minder onderzoek.

 • Op peil houden van de dienstverlening aan de inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen en waar gewenst verbeteren.

 • Het terugbrengen van de balans tussen de structurele lasten en baten.

 • Het, ondanks de beperkte middelen, pakken van kansen om de structurele verdiencapaciteit (inkomsten) van de gemeente te vergroten, zodat er minder bezuinigd hoeft te worden.

 • Financieel gewin bij grondexploitatie van gemeentegronden.
  Prijsstelling in overeenstemming met de wet markt en overheid, dus marktconform en meebewegen met de economische tijd, d.w.z. dat taxatie/de voorgenomen verkoopprijs elke drie jaar moet worden geactualiseerd.

 • Financieel gewin realiseren door het combineren van nieuwe onderwijshuisvesting met woningbouw.

 • Het opheffen van (een deel van) het gemeentehuis.
  Lokaal Landsmeer wil het gemeentehuis en het raadhuisplein (laten) herontwikkelen tot een horecaplein met op de etages appartementen en een ruimte voor flexwerkplekken voor ambtenaren en college van B&W.

 • Financiële lijken uit de kast halen.
  Oninbare vorderingen afschrijven op het moment dat duidelijk wordt dat deze oninbaar zijn.

 • Lastenverzwaring voor de inwoners door foutieve berekening van het voormalig bestuur is onacceptabel. Fouten moeten worden opgelost binnen de bestaande begroting.

bottom of page