top of page

Ons financiële stoplicht

Verkiezingsprogramma 2022-2026, Lokaal Landsmeer komt tot de kern(en)!

 

We hebben goed nagedacht over de financiële haalbaarheid van ons verkiezingsprogramma.

Naast nieuwe initiatieven die geld kosten treft u dan ook diverse ideeën aan waarmee we het verdienvermogen van de gemeente kunnen vergroten en de balans terug kunnen brengen tussen de structurele baten en lasten.

Initiatieven die geld opleveren.

Meer bouwen (OZB).

Het toestaan van alternatieve, creatieve woonvormen, zoals tiny houses, kangoeroe- mantelzorg-, generatiewoningen en ecowoonvormen.

 

Zelf opleggen en innen van boetes van (verkeers)overtredingen. Opbrengst komt ten goede aan de verkeersveiligheid van de gemeente.

Zelf opleggen en innen van boetes door BOA’s en verhalen van de kosten op de veroorzaker(s). Opbrengst komt ten goede aan de veiligheid van de gemeente.

Slimmer samenwerken in de regio en meer digitaliseren leidt op allerlei beleidsterreinen tot schaalvoordelen.

 

Prioritering binnen de duurzaamheidsvisie, mobiliteitsvisie en het meerjaren beleidsplan sociaal domein.

Meer uitvoering en minder beleid.

Meer uitvoering en minder onderzoek.

 

Financieel gewin bij de grondexploitatie van gemeentegronden.

 

Financieel gewin door het combineren van nieuwe onderwijshuisvesting met woningbouw als uitgangspunt te nemen.

 

Het opheffen van (een deel van) het gemeentehuis.

 

Inwoners die een bijdrage leveren aan het onderhoud van het groen in de straat.

Stimuleren van de lokale economie.

 

Subsidies voor het stimuleren van het culturele erfgoed en van de economie aanvragen bij de provincie Noord-Holland.

 

Stimuleren van lokaal winkelen.

Meer Lokaal Landsmeer!

 

Daadwerkelijk innen van toeristenbelasting en de inkomsten inzetten voor een mooiere, betere gemeente.

 

Alleen bedragen >25 euro per jaar! Het innen van bedragen lager dan 25 euro per jaar is namelijk niet rendabel.

 

Tegengaan van normaliseren van zorg: niet iedereen die uniek is heeft hulp nodig.
Niet onnodig ‘labels’ plakken en “geld moet niet op zoek aan naar een probleem”, maar wanneer opgroeien niet ‘lekker’ gaat en er zorg nodig is dan bieden we één hulpverlener als aanspreekpunt voor het gezin, maatwerk en kwalitatief goede hulp.

 

Zo min mogelijk mensen in de bijstand bij- en omscholing die aansluit bij iemands talenten en mogelijkheden, het creëren van meer banen in de gemeente, het stimuleren van zelfstandig ondernemerschap en het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar (beschutte) werkplekken (door de bestaande jobcoaches).

 

WMO-loket ook laten verwijzen naar de mogelijkheden van bekostiging van respijtzorg via de aanvullende verzekering.

Initiatieven die geen extra geld kosten.

Goed begaanbare trottoirs. Het werk wordt meegenomen bij geplande werkzaamheden én gecontroleerd.

Verduurzamen verlichting gebeurt bij noodzakelijke vervanging.

Oplossen parkeerproblematiek in Purmerland wordt betaald van het gebudgetteerde bedrag voor nader parkeeronderzoek.

Verkeersverbetering en -veiligheid op ’t Lint is deels al begroot en kan worden bekostigd uit de opbrengst van de boetes van (verkeers)overtredingen. Betere en veiligere toegang tot het dorp is opgenomen in de begroting.

 

De belbus kan tegen een kleine private bijdrage (€ 2,50) worden ingezet.

Behoud van het veerpont.

Het veerpont maakt deel uit van een belangrijke fietsverbinding.

De vervoerregio en de provincie dragen de kosten.

Fouten oplossen binnen de bestaande begroting.

Boeren de ruimte geven voor moderne alternatieve manieren van (agrarisch) ondernemen levert een bijdrage aan behoud van de groene omgeving en aan de economie.

Het scheiden van regenwater van huishoudelijk afvalwater bij het aanleggen van een nieuw rioolstelsel is in de begroting opgenomen.

 

Het opslaan van regenwater voor droge tijden. De investering wordt ‘terug betaald door’ de extra kosten (oa. arbeid) die worden gemaakt door het sproeien in droge tijden.

Wijzigen inkoopbeleid.

Stimuleren van lokaal winkelen, het bieden van één aanspreekpunt voor ondernemers (incl. BIZ en BVL) kan worden opgepakt door een ambtenaar economie, recreatie en toerisme.

Stimuleren van kleinschalig, recreatief, kwaliteits- en dagtoerisme opnemen in beleid toeristische verhuur.

Thuis (laten) bezorgen van producten (tegen kostprijs).

Zoveel mogelijk per app of op een andere digitale wijze regelen. Wanneer dat niet afdoende is wordt er een persoonlijke afspraak gemaakt.

“Doelgroep woningen” realiseren door de woningcorporaties, deze labelen, aanpassen én behouden (opnemen in de prestatie afspraken).

Inzet ouderenwerkers.

De ouderenwerker kan hierbij (deels) door de (WMO)consulent(en) van het Middelpunt worden ondersteund. Er kan ook worden gedacht aan een samenwerking met SamenMeer en WelzijnWonenPlus.

Meer zelfstandige woonvormen met ambulante begeleiding, zodat mensen (die wegens gebrek aan woningen te lang in een instelling moeten wonen) eerder hun plek terugvinden in de maatschappij. Dat is op termijn goedkoper.

Stimuleren van buiten sporten en bewegen. Samenwerken met oa. Team Sport Service & Voldoende plekken om buiten te spelen en te sporten. Speeltuinen kunnen open lucht sportlocaties zijn.

Door verhuuropbrengst van te plaatsen tiny vakantiehuisjes bij het zwembad kan het zwembad tegen sluiting worden beschermd en de subsidie worden afgebouwd.

Initiatieven die geld kosten.

Doortrekken van het vrij liggende fietspad van Den Ilp naar Purmerland.

Inzet jongerenwerkers. De jongerenwerker kan hierbij (deels) door de consulent(en) van het Middelpunt worden ondersteund.

 

Aanleggen van een P&R. Betere en veiligere toegang tot het dorp.

 

Financiële lijken uit de kast halen: oninbare vorderingen afschrijven op het moment dat duidelijk wordt dat deze oninbaar zijn.

 

Beschermen van de flora en fauna. Actief waterbeheer.

 

Overlast van ganzen en rivierkreeften aanpakken.

Het aantal (losloop) uitlaatplekken uitbreiden.

Ontwikkelen en inzetten van een gemeente app en daarmee pro actief (met push meldingen) communiceren naar de inwoners.

De ICT is up to date, zodat privacygevoelige informatie van inwoners beschermd is tegen digitale hacks en cyberaanvallen.

Het realiseren van een ‘één-ouderpunt’ voor (het ondersteunen en ‘verbinden’ van) alleenstaande ouders/verzorgers.

Meerkosten voor speeltuinen die ook toegankelijk zijn voor mindervalide personen.

Ontwikkelen van een topsporthal bij de entree van Landsmeer in samenwerking met Amsterdam.

Wandelroutes met voldoende rustpunten en babbelbankjes, zodat ouderen voldoende kunnen blijven bewegen en tussendoor lekker bij kunnen kletsen.

bottom of page