top of page
Oma en kleindochter

Een gemeente die (ont)zorgt.

Werk helpt de zelfredzaamheid en economische zelfstandigheid te vergroten.

 • Wie werkt heeft contact met anderen en een (zinvolle) dagbesteding.

 • Met werken draagt men bij aan de maatschappij. Een maatschappij waar iedereen deel van uitmaakt.

 • In Landsmeer bieden we voldoende mogelijkheden om deel te nemen aan de maatschappij, ook als je niet kunt werken of niet meer hoeft te werken en van je welverdiende pensioen geniet.

Om dit te bereiken, richten wij onze pijlen op:

 • Jongerenwerkers die naar de jeugd toe komen om te helpen bij hun persoonlijke en gezamenlijke problemen.

 • Een doorlopende leer- en ontwikkellijn, waarbij iedereen recht heeft op onderwijs, ook als dat (door omstandigheden even) voor minder dan 100% is.

 • Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed.

 • Het weerbaar maken van de jeugd en het bespreekbaar maken van (mentale) gezondheid.

 • Tegengaan van normaliseren van zorg: niet iedereen die uniek is heeft hulp nodig.
  We gaan niet onnodig ‘labels’ plakken en “geld moet niet op zoek aan naar een probleem”, maar wanneer opgroeien niet ‘lekker’ gaat en er zorg nodig is dan bieden we één hulpverlener als aanspreekpunt voor het gezin, maatwerk en kwalitatief goede hulp.

 • Zo min mogelijk mensen in de bijstand.

 • Bij- en omscholing die aansluit bij iemands talenten en mogelijkheden.

 • Het zelfstandig ondernemerschap wordt gestimuleerd.

 • Het creëren van meer banen in de gemeente.

 • Werk draagt bij aan zelfredzaamheid, eigenwaarde én economische zelfstandigheid.

 • Begeleiding naar beschutte werkplekken, een werkfit traject of een werkervaringstraject als de stap naar regulier werk (nog) te groot is.

 • Goede begeleiding aan nieuwkomers, zodat zij deel kunnen nemen aan de maatschappij.

 • Bij problematische schulden zorgen we voor ademruimte, zodat de problemen met een schuldhulpverlener op een rij kunnen worden gezet.

 • Zo lang als mogelijk en gewenst, zelfstandig (eventueel met ondersteuning) wonen.

 • “Doelgroep woningen” realiseren, aanpassen en behouden voor ouderen en mensen met een beperking.

 • Een integrale aanpak en het ontschotten van budgetten.

 • Inwoners regelen hun zorg zoveel als mogelijk zelf met een integraal persoonsgebonden budget.

 • Het ontzorgen van mantelzorgers.
  Mantelzorgers kunnen terecht bij het WMO-loket met vragen. Het WMO-loket verwijst, ook naar mogelijkheden van respijtzorg die bekostigd wordt uit de aanvullende verzekering.

 • Het tegengaan van eenzaamheid.
  Het alleen-zijn is een groot probleem, dus wij zetten in op meer aandacht voor eenzaamheid, door het inzetten van ‘ouderenwerkers’.

 • Het realiseren van een ‘één-ouderpunt’ voor (het ondersteunen en ‘verbinden’ van) alleenstaande ouders/verzorgers.

 • Meer zelfstandige woonvormen met ambulante begeleiding, zodat mensen (die wegens gebrek aan woningen te lang in een instelling moeten wonen) eerder hun plek terugvinden in de maatschappij.

bottom of page