top of page
Gezekerde bouwvakker

Bouwen & wonen voor lokale starters, gezinnen en senioren.

Bouwen

 • Wij willen dat er in de komende jaren daadwerkelijk wordt gebouwd en dat onze inwoners voorrang krijgen zowel bij huur als koop.

Wonen

 • Landsmeer is fijn om te wonen en dat moeten we ook behouden, groen en blauw zijn voor Lokaal Landsmeer belangrijke thema’s.

 

 • Op dit moment is de woningnood in de gemeente Landsmeer hoog en de gemiddelde prijs van een woning is nog nooit zo hoog geweest als nu.

 

 • Het is belangrijk dat iedereen een passende woning kan vinden en/of dat je je (t)huis aan kunt passen aan de levensfase waarin je je bevindt.

Om dit te bereiken, richten wij onze pijlen op:

 • Het verhogen van het bouwtempo. Door te bouwen pakken we de doorstroming bij zowel de sociale huur, vrije huur als bij koopwoningen aan. Starters krijgen dan toegang tot de markt, jonge gezinnen kunnen doorstromen naar een eengezinswoning en ouderen kunnen dan kleiner wonen (nabij voorzieningen). Het bouwen van woningen voor lokale starters, gezinnen en senioren heeft wat ons betreft prioriteit.

 • Minder regels (kortere doorlooptijd).

 • Korte, soepele procedures voor nieuwbouw en heldere, transparante, eenduidige beleidskaders voor woningbouw, zodat initiatiefnemers sneller duidelijkheid krijgen.

 • Gelijke kansen om te (her)ontwikkelen.
  Iedereen mag aan de start verschijnen. De goedkopere, onbekende toekomst procedure geldt nu alleen voor bestemmingsplan ’t Lint en voor de ontwikkeling van tiny houses. Lokaal Landsmeer vindt dat oneerlijk en wil dat de onbekende toekomst procedure in alle bestemmingsplannen wordt opgenomen.

 • Het voor de inwoners makkelijker maken om hun woning te kunnen vergroten of aan te passen.

 • Het toestaan van alternatieve, creatieve woonvormen, zoals tiny houses (voor starters), kangoeroe- mantelzorg-, generatiewoningen en ecowoonvormen op nieuwe kavels en op eigen terrein.

 • Het toestaan van woonvormen waar jong en oud samenwonen, zodat ze elkaar kunnen ondersteunen en helpen.

 • Een combinatie van wonen-werken mogelijk maken.

 • Het splitsen van woningen mogelijk maken (van 1 naar 2 of 3 woningen).

 • Het wijzigen van een bestemmingsplan makkelijker maken.

 • Herbestemming mogelijk maken, bijvoorbeeld:

 • Een winkel, kantoor of café ombouwen tot een (of meerdere) woning(en).

 • Kleine bedrijventerreinen omvormen tot woon/werklocaties.

 • (Oude) panden, schuren etc. transformeren naar woningbouwlocaties.

 • Panden die in eigendom zijn van de gemeente, zoals het dorpshuis in Purmerland en het gemeentehuis (deels) ‘krijgen’ een andere bestemming.

 • Het terugkrijgen van de regie over ons eigen grondgebied. De Provincie heeft de beperkingen van Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) alleen van gemeentegrond afgehaald. Dat vindt Lokaal Landsmeer op zijn zachtst gezegd vreemd. Wij verzoeken de Provincie dan ook om de beperkingen tot bouwen vanwege Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) van alle in de zienswijze (2020 van de gemeente Landsmeer op de omgevingsverordening Provincie NH) aangegeven gebieden af te halen, zodat Landsmeer in staat wordt gesteld om zelf de lokale belangen af te wegen en op die manier de toekomst.

 • Het mogelijk maken van buiten stedelijk bouwen (in niet kwaliteitsgroen).
  Het niet-kwaliteitsgroen (volgens, in overeenstemming met zienswijze 2020 van de gemeente Landsmeer op de omgevingsverordening Provincie NH) zien wij graag ingevuld worden met woningbouw en de bijbehorende infrastructuur.

 • Het aanvragen van een ontheffing onder art 13.4 (ontheffingsbevoegdheid ruimtelijke ordening) van de OVNH-2020 bij de Provincie.

 • Het blijven(d) openstaan, omarmen en (laten) realiseren van de vele mooie bouwplannen, die er liggen, waaronder de volgende plannen.

  • 117 woningen, zowel vrije sector woningen als sociale koop- en huurwoningen (bij de entree Landsmeer, tegenover de BP).

  • 52 huurwoningen (in ‘de kom’ van de ring A10).

  • 20 starterswoningen, 12 midden huurwoningen en 3 koopwoningen bij de StaalFabriek (bij ‘de Witte Doos’, bij de entree Landsmeer).

  • 25 Tiny Houses aan het Zuideinde (achter Witte Bouw).

  • Seniorenappartementen op de plek van ICL.

  • Gecombineerde ontwikkeling van wonen en diensten (Martin Luther Kingstraat).

  • Appartementen op de hoek van de Dorpsstraat en Raadhuisstraat.

  • 63 appartementen bij de Oude Keern.

  • Dorpsstraat 45.

  • Appartementen in en om het gemeentehuis.

  • Werf Violierweg.

  • Steigerbouw Den Ilp.

  • 47 woningen, waarvan 10 sociaal bij Sneekhout (Plan Ilpertuin).

 • Het omvormen van de welstandscommissie naar een commissie die breder inzetbaar (zoals straatnamen) is en meer lokale affiniteit heeft.

 • Het aanwijzen van locaties waar hoger gebouwd mag worden, zodat er meer jongeren/starters gehuisvest kunnen worden. Lokaal Landsmeer denkt daarbij aan het marktplein (een maximum van 5 woonlagen, met een hoogte van maximaal 16 meter), aan de entree van Landsmeer én aan woningen ‘over de A10’ (met een maximum van 12 woonlagen en een maximumhoogte van 44 meter).

 • Het maken van heldere prestatieafspraken met woningcorporaties over ontwikkeling van woningbouwlocaties, voorrangsposities, het voorkomen van scheef wonen, het stimuleren van doorstroming én over handhaving op het illegaal doorverhuren van sociale huurwoningen.

 • Ontwikkeling door private partijen (groot en klein), zodat er sneller gebouwd kan worden én 100% van de woningen toegewezen kan worden aan onze inwoners.
  Bij nieuwbouw door corporaties krijgt namelijk slechts 30% van de inwoners van Landsmeer (het wettelijk, maximaal toegestane percentage) voorrang bij het toewijzen van een woning.

 • De voorrangspositie van statushouders bij het toewijzen van woningen afschaffen, tenzij we van de provincie extra ruimte krijgen om te bouwen.

 • Het verplaatsen van ICL (en ombouwen naar een topsporthal) naar de entree van Landsmeer.

 • Nieuwbouw in het centrum, waarbij wij inzetten op woningen voor senioren, voor inwoners die mindervalide zijn en/of een beperking hebben, zodat zij dicht bij de voorzieningen wonen.

 • Een goed bereikbaar centrum als fijne ontmoetingsplek met voldoende gratis parkeergelegenheid voor (elektrische) auto’s, scooters en fietsen én een breed aanbod voor jong en oud.

 • De ontwikkeling van ‘de entree van Landsmeer’ tot een groene woonwijk met zowel sociale huur- als koopwoningen voor starters en gezinnen. Een wijk met een goede infrastructuur en (sport)faciliteiten waar het prettig wonen is.

bottom of page